Privacyverklaring Duikteam Thamen

Duikteam Thamen respecteert de privacy van bezoekers van onze websites en social media en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Duikteam Thamen verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Duikteam Thamen gebruikt de onderstaande websites en social media:
– https://www.thamen-diving.nl
– https://www.facebook.com/DuikteamThamen
– https://www.youtube.com/user/YouThamen

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website. Onze privacyverklaring is eveneens van toepassing op fysiek ontvangen inschrijfformulieren

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens
Duikteam Thamen behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Duikteam Thamen verzamelt o.a. persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website of
e-mail en via inschrijfformulieren. Deze gegevens worden verzameld en voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van het beantwoorden van de vragen alsmede om geïnteresseerden op de hoogte te houden van het nieuws over opleidingsmogelijkheden bij Thamen-Diving. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om beleidsbeslissingen voor te bereiden en lustrum/jubileum uitnodigingen te versturen.

Aard en doel van de verwerking NOB gegevens ten behoeve van het lidmaatschap
De volgende persoonsgegevens worden door de NOB verwerkt:
– naam;
– naam en telefoonnummer voor noodgevallen (ICE);
– geslacht;
– geboortedatum;
– adres;
– land;
– (mobiele) telefoonnummer;
– provincie;
– e-mailadres;
– lidmaatschapsnummer betrokkene;
– lidmaatschapsnummer vereniging
– overige door de Vereniging naar eigen inzicht aangeleverde persoonsgegevens;

Het doel van de verwerking is:
– Het afsluiten van een lidmaatschap;
– Het faciliteren van de ledenadministratie van de Vereniging;
– Het opnemen van contact met de Vereniging of de betrokkenen in verband met het lidmaatschap van de NOB;
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
– Het uitvoeren van de administratie;
– Het versturen van de door jouw behaalde brevetten of een duplicaat hiervan;
– De verzending van het magazine Onderwatersport;
– Om contact met je te kunnen opnemen;
– Om je informatie te kunnen sturen met betrekking tot informatie over duiksport en daaraan gerelateerde evenementen;
– Het (geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden
– Om je uit te nodigen voor opleidingen, bijscholingen, workshops, thema-avonden en andere activiteiten georganiseerd door de NOB;
– Het organiseren van opleidingen, bijscholingen, workshops, thema-avonden en andere activiteiten georganiseerd door de NOB;
– De deelnemerslijsten en presentielijsten van opleidingen, bijscholingen, workshops, thema-avonden en andere activiteiten georganiseerd door de NOB;
– Het doen van aanbiedingen i.v.m. collectief ledenvoordeel;
– Het verbeteren van ons aanbod van producten en diensten en de afstemming daarvan op jouw voorkeuren;
– Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen;
– Het uitvoeren van overige voor een sportbond gebruikelijke activiteiten.
– De aanmelding van sporters bij de CMAS voor door de CMAS georganiseerde (internationale) wedstrijden;
– Het verlenen van toegang tot de webshop van de NOB;
– Het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van de vereniging aan andere bij de NOB aangesloten verenigingen en derden en het vindbaar maken op internet van de Vereniging door het publiceren van de namen en/of e-mailadressen en/of telefoonnummers van haar bestuursleden op de volgende websites: www.onderwatersport.org en www.duikspotter.nl
– Het (op initiatief van de betrokkenen) aanmaken van een profiel op Duikspotter.nl

Beeldmateriaal
Binnen Duikteam Thamen worden regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt waarop leden en toeschouwers mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Dit materiaal wordt onder meer gebruikt op de website/social media en als wervings- en voorlichtingsmateriaal.
Gezien de hoeveelheid beeldmateriaal is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor toestemming en/of publicatie.

Duikteam Thamen gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht er bezwaar zijn tegen het gebruik van een bepaalde foto of video, dan zal deze op verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

Onze richtlijnen:
Als personen niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
Bij een expliciete vraag om mee te werken aan het maken van publiciteitsfoto’s of video-opnamen, laat Duikteam Thamen de ouder(s) of voogd van leden tot 16 jaar een verklaring ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.
Duikteam Thamen respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door (zo mogelijk) de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.

Beveiliging
Duikteam Thamen heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Zo wordt er bijvoorbeeld een beveiligde verbinding gebruikt om persoonsgegevens te verzenden. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens of dat de persoonsgegevens verloren gaan.

Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Duikteam Thamen de bezoeker bij een volgend bezoek beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Hierdoor wordt de site gebruiksvriendelijker.

Duikteam Thamen maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies worden gebruikt om de werking van de website te optimaliseren.
Duikteam Thamen maakt gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Deze gegevens helpen ons om de website te verbeteren en te optimaliseren.

Een bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. De gebruikte browser kan zo worden ingesteld dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Duikteam Thamen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met Duikteam Thamen heeft, worden er persoonsgegevens gedeeld met de onderstaande partijen:
– Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB);
– de bankrelatie van Duikteam Thamen;
– onze ICT (website) dienstverlener Yourname;
– Kamer van Koophandel voor wat betreft bestuurders;
– Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis) voor de VOG verklaringen;
– Data back-up diensten Microsoft One Drive en Stackstorage.

Een betrokkene kan altijd een verzoek indienen om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen (correctie) of te verwijderen. Eveneens kan een betrokkene een toestemming tot verwerking (deling met bovenstaande “derden”) op ieder moment intrekken. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Post- en vestigingsadres: Hortensialaan 9 1431VA AALSMEER
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40530302
E-mailadres: info@thamen-diving.nl

Aanpassen Privacyverklaring
Duikteam Thamen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Deze versie is opgesteld op 23 maart 2018